IODO

Inspektor Ochrony Danych Osobowych  

(IODO)

Zgodnie z art. 11 i w związku z art. 10 i art. 158 ust. 1 ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1000)

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych
Imię i nazwisko: Patryk Cepa
e-mail: patryk.cepa@gmail.com
tel kom: 693082282

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH  ZAWARTYCH W KARCIE KWALIFIKACYJNEJ UCZESTNIKA WYPOCZYNKU – ZGODNOŚĆ Z RODO

Administratorem wszelkich podanych w karcie kwalifikacyjnej danych osobowych jest DOM WCZASÓW DZIECIĘCYCH WE WRONIAWACH UL. WOLSZTYŃSKA 13, 64 – 200 WOLSZTYN.

Podane dane będą przetwarzane w celu zorganizowania i zrealizowania wskazanej w karcie kwalifikacyjnej formie wypoczynku. Zorganizowanie i zrealizowanie wypoczynku obejmuje jego przygotowanie (w tym kwalifikację uczestników), przeprowadzenie i rozliczenie (w tym ewaluację). Informacje o stanie zdrowia dziecka będą przetwarzane dla potrzeb niezbędnych do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia uczestnika wypoczynku.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679     z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych     w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej: RODO). W przypadku danych o zdrowiu dziecka, a więc szczególnej kategorii danych osobowych, podstawą przetwarzania jest art. 9 ust. 2 lit. a) RODO. Odbiorcami danych będą wyłącznie: osoba, której dane dotyczą i jej opiekun/-i prawny/-i, Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach  jako administrator danych, organizator, kierownik i wychowawcy wypoczynku oraz pozostały personel, a także zapewniający bezpieczeństwo i ochronę zdrowia uczestnika wypoczynku. Dane przechowywane będą przez pięć lat od zakończenia roku kalendarzowego, w którym organizowany jest wypoczynek. Administrator informuje, że osoba, której dane dotyczą (oraz jego prawny/-i opiekun/-owie) ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody (w przypadku jej wyrażenia) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Ma także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO. Podanie danych w zakresie wskazanym jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zakwalifikowania uczestnika na organizowaną formę wypoczynku wskazaną w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku.

 

Administrator Danych Osobowych

Dom Wczasów Dziecięcych

                                                                               we  Wroniawach