Informacje COVID – 19

Załącznik do zarządzenia dyrektora nr 3/2020 z dnia 24.06.2020r.

Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID- 19

przez osoby przebywające/pracujące

w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach

 1. Podstawa prawna
 • Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r. poz.59),
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz. 1148),
 • Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa (Dz.U. 2017, poz. 1368), Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
 • Statut Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach,
 • Wytyczne GIS, MZ i MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży.

 

 1. Cel procedury
 2. Celem niniejszej procedury jest ustalenie zasad postępowania z dziećmi i pracownikami potencjalnie chorymi na COVID- 19 oraz zminimalizowanie ryzyka narażenia na niebezpieczeństwo zarażenia się od chorego dziecka lub pracownika.

 

III. Przedmiot procedury

Przedmiotem niniejszej procedury jest określenie:

 • objawów choroby COVID-19,
 • zasad postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia pracownika,
 • zasad postępowania z dzieckiem potencjalnie chorym na COVID-19.

 

 1. Zakres procedury

Zakres stosowania dotyczy wszystkich pracowników domu wczasów, wychowanków,  a także rodziców/opiekunów prawnych wychowanków placówki.

 

 1. Objawy choroby COVID- 19
 2. Koronawirusy to duża rodzina wirusów, które mogą powodować choroby u zwierząt lub ludzi. U ludzi wiadomo, że kilka koronawirusów powoduje infekcje dróg oddechowych, od zwykłego przeziębienia do poważniejszych chorób, takich jak zespół oddechowy Bliskiego Wschodu (MERS) i zespół ciężkiej ostrej niewydolności oddechowej (SARS). Ostatnio odkryty koronawirus powoduje chorobę COVID-19.
 3. Najczęstsze objawy COVID-19 to gorączka, suchy kaszel i zmęczenie. Niektórzy pacjenci mogą odczuwać bóle, przekrwienie błony śluzowej nosa, ból gardła lub biegunkę. Objawy te są zwykle łagodne i zaczynają się stopniowo. Niektóre osoby zarażają się, ale mają bardzo łagodne objawy. Większość osób (około 80%) dochodzi do siebie po chorobie bez konieczności leczenia szpitalnego. Około 1 na 5 osób, które zachorują na COVID-19, poważnie choruje i ma trudności z oddychaniem. Starsi ludzie i osoby z dodatkowymi problemami medycznymi, takimi jak wysokie ciśnienie krwi, problemy z sercem i płucami, cukrzyca lub nowotwór, są bardziej narażone na ciężki przebieg choroby. Jednak nawet osoby z bardzo łagodnymi objawami COVID-19 mogą przenosić wirusa.

 

 1. Postanowienia ogólne
 2. Zaleca się bieżące śledzenie informacji Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia, dostępnych na stronach gis.gov.pl lub www.gov.pl/web/koronawirus a także obowiązujących przepisów prawa.
 3. Na terenie placówki mogą przebywać tylko osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
 4. Nie należy angażować w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub z istotnymi problemami zdrowotnymi.
 5. W okresie wzmożonej zachorowalności na choroby zakaźne nauczyciele domu wczasów wzmacniają działania edukacyjne przypominając dzieciom zasady higieny. Swoje działania odnotowują w dzienniku zajęć placówki.
 6. Zajęcia programowe edukacyjne, opiekuńczo- wychowawcze i rekreacyjno- sportowe prowadzone są na terenie placówki
 7. Ogranicza się wyjścia po za teren placówki do niezbędnego minimum, a w przypadku organizowanego wyjścia stosować się do obowiązującego rygoru sanitarnego – unikanie kontaktu z osobami trzecimi, przestrzegania rygoru sanitarnego (odległości min. 1,5 – 2 metrów, stosowania maseczek, przyłbic itp.)
 8. Wyjazdy nad jezioro, na plaże odbywają się wyłącznie na akweny strzeżone i dopuszczone do kąpieli przez służby sanitarne w miejscu wyznaczonym dla grup w celu unikania kontaktu  z osobami trzecimi.
 9. Plażowanie i kąpiel odbywa się wyłącznie pod nadzorem wychowawców i ratownika wodnego zgodnie z obowiązującym w placówce regulaminem kąpieli dla grup zorganizowanych.
 10. Dyrektor domu wczasów wywiesza w widocznym miejscu w placówce instrukcję dotyczącą mycia i dezynfekcji rąk oraz inne zasady dotyczące higieny osobistej.
 11. Dyrektor domu wczasów nie zgłasza wystąpienia choroby zakaźnej, jednakże prowadzi działania mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się chorób. Zgłoszenia dokonuje lekarz rodzinny, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej. Zobowiązany jest on do zgłoszenia tego faktu w ciągu 24 godzin od momentu rozpoznania lub powzięcia podejrzenia zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej do Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.
 12. Dyrektor domu wczasów ściśle współpracuje z Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym oraz sprawdza na bieżąco komunikaty publikowane na stronach Głównego Inspektoratu Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.
 13. W przypadku, gdy dziecko lub pracownik placówki został skierowany do szpitala z podejrzeniem choroby zakaźnej, która aktualnie wskazywana jest, jako niosąca ryzyko epidemii, dyrektor tej placówki w porozumieniu z właściwym państwowym inspektorem sanitarnym może podjąć decyzję o zamknięciu instytucji w celu przeprowadzenia dekontaminacji pomieszczeń i przedmiotów.
 14. Rodzic/opiekun przywożąc dziecko na turnus do domu wczasów składa oświadczenie:
 • że dziecko jest zdrowe i bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną
 • osoba przywożąca dziecko na wypoczynek nie ma objawów infekcji lub choroby zakaźnej, nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych w okresie 14 dni przed rozpoczęciem wypoczynku.
 • udostępnia organizatorowi wypoczynku i kierownikowi wypoczynku           nr telefonu lub inny kontakt zapewniający szybką komunikację.
 • wyrażam zgodę na codzienny pomiar temperatury dziecka.
 • zobowiązuje się do niezwłocznego – do 12 godzin – odbioru dziecka z miejsca wypoczynku domu wczasów w przypadku wystąpienia u ich dziecka niepokojących objawów choroby (podwyższona temperatura, kaszel, katar, duszności).
 • zobowiązania się do zaopatrzenia uczestnika wypoczynku w indywidualne osłony nosa i ust do użycia podczas pobytu na wypoczynku.
 • zobowiązania dziecka do przestrzegania regulaminu wychowanka oraz wzmożonych zasad higieny obowiązujących na wypoczynku.
 1. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka, po przebytej przez niego chorobie, zobowiązani są do dostarczenia zaświadczenia od lekarza rodzinnego, że dziecko jest po zakończeniu leczenia, nie jest chore i nie jest możliwym źródłem zarażenia dla innych wychowanków i pracowników domu wczasów.

 

VII. Wystąpienie zachorowania na COVID-19 u pracownika/osoby dorosłej  przebywającej na terenie placówki

 1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych pracownik zobowiązany jest natychmiast powiadomić Dyrekcję placówki.
 2. Jeśli objawy wystąpiły po (lub przed) godzinach pracy, pracownik nie powinien przychodzić do pracy, powinien pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że może być zakażony koronawirusem.
 3. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać przyjmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w podmiocie procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.).
 5. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.

 

VIII. Działania w przypadku stwierdzenia wystąpienia u dzieci przebywających w placówce objawów choroby zakaźnej COVID-19

 1. Zgodnie ze Statutem Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach i złożonym przez rodzica/opiekuna oświadczenia, do placówki na turnus przybywają dzieci zdrowe. Rodzice/opiekunowie dzieci ponoszą odpowiedzialność prawną za podanie nieprawdziwych informacji w złożonym oświadczeniu.
 2. Wychowawca grupy, ratownik medyczny, pielęgniarka w przypadku wystąpienia objawów choroby zakaźnej niezwłocznie informują Dyrekcję i rodziców dziecka. Dziecko natychmiast zostaje odizolowane od reszty dzieci.
 3. Izolacja odbywa się w wyznaczonym do tego pomieszczeniu wyposażonym w środki ochrony osobistej (fartuch, maseczka/ przyłbica, rękawiczki, płyn do dezynfekcji).
 4. Rodzic/opiekun prawny chorego dziecka jest zobowiązany zabrać dziecko  z placówki z turnusu niezwłocznie do 12 godzin od czasu otrzymania informacji                       o występujących objawach, aby nie narażać zdrowia pozostałych dzieci przebywających na turnusie.
 5. W przypadku stwierdzenia wystąpienia u dziecka choroby COVID-19 lub jej podejrzenia, rodzice/opiekunowie prawni dziecka zobowiązani są do poinformowania dyrektora placówki o zachorowaniu dziecka, celem zapobiegania rozpowszechniania się choroby i podjęcia odpowiednich działań.
 6. Należy stosować się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego przy ustalaniu, czy należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
 7. Rekomenduje się ustalenie listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach podmiotu, w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

 

 1. Działania domu wczasów w zakresie higieny i profilaktyki zdrowotnej
 2. Zapewnienie dzieciom i kadrze odpowiednich warunków sanitarnych, opiekuńczych i edukacyjnych (odpowiednia liczba sanitariatów, dostęp do papieru toaletowego i ręczników papierowych, zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania kubków dzieci, opracowanie planu higieny i jego egzekwowanie, bezpieczeństwo zdrowotne żywności).
 3. Przy wejściu do budynku i pomieszczeń wspólnie użytkowanych w widocznym miejscu umieszczone są dozowniki z płynem odkażającym.
 4. Kadra i uczestnicy regularnie myją ręce wodą z mydłem.
 5. Prowadzone są codzienne prace porządkowe z dodatkową dezynfekcją powierzchni dotykowych (poręczy, klamek, blatów, włączników), bieżącej dezynfekcji łazienek i toalet – prowadząc dezynfekcje należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta środka do dezynfekcji.
 6. Spożywanie posiłków odbywa się w stołówce placówki, przy stoliku siedzą wyłącznie uczestnicy jednej grupy wychowawczej.
 7. Po zakończonych posiłkach blaty stołów i poręcze krzeseł poddane są dezynfekcji, a naczynia zmywane są w profesjonalnej zmywarce gastronomicznej i poddane są wyparzaniu w temperaturze 95°C.
 8. Usunięcie z sal do zajęć wszystkich przedmiotów, sprzętów, które są trudne do zdezynfekowania.
 9. Sprzęt sportowy po zakończonych zajęciach jest składany przed placówką przez wychowawców grup w celu przeprowadzenia dezynfekcji przed ponownym użyciem przez wychowanków.
 10. Zapewnienie warunków do zadbania o właściwą sprawność fizyczną dzieci organizowane są dodatkowe zajęcia ruchowe, sportowe co wpływa na zmniejszenie liczby zachorowań, zmusza organizm do zwiększenia wysiłku fizycznego, immunologicznego i metabolizmu, przez co wzmacnia układ odpornościowy wychowanka.
 11. Zapewnienie dopływu świeżego powietrza do sal gdzie prowadzone są zajęcia, należy zapewnić ciągłe wietrzenie pomieszczeń.
 12. W sypialniach zakwaterowane są maksymalnie 4 osoby stosując wytyczne GIS – u min. 4 m2 powierzchni na wychowanka.
 13. Wychowankowie przebywający w pokoju starają się zachować odpowiedni dystans miedzy sobą min. 2 metry.
 14. Przybory do podstawowej toalety wychowankowie przechowują w indywidualnych stolikach nocnych w pokojach.
 15. Wychowawcy grupy, ratownik medyczny, pielęgniarka prowadzą edukację dzieci w zakresie:
 • prawidłowego korzystania z sanitariatów (po każdorazowym skorzystaniu spuszczanie wody),
 • mycia rąk po skorzystaniu z toalety,
 • mycia rąk przed posiłkami i po posiłkach,
 • prawidłowego zachowania się przy stole (korzystanie z własnych sztućców, spożywanie posiłków z talerza przeznaczonego dla danego dziecka, picie napojów tylko z kubka przewidzianego dla danego dziecka itp.),
 • unikania dotykania rękoma okolic ust, nosa i oczu.
 • podczas przejazdu autokarem stosowanie maseczek zakrywających usta i nos.
 • prawidłowego zachowania się podczas kichania i kaszlu (w łokieć lub chusteczkę), wycierania nosa w jednorazową chusteczkę i natychmiastowe wyrzucanie jej do odpowiedniego kosza na odpady zmieszane,
 • zachowywania dystansu pomiędzy dziećmi podczas zabaw i zajęć, toalety porannej i wieczornej, kąpieli pod prysznicami, wyjazdów nad jezioro.
 1. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi w zakresie higieny dzieci oraz zdrowia.

 

 1. Postanowienia końcowe
 2. Za wdrożenie i nadzór nad stosowaniem procedury odpowiada Dyrekcja Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach
 3. Do przestrzegania postanowień niniejszej procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy placówki.
 4. Za zapoznanie pracowników i rodziców/opiekunów prawnych wychowanków  z niniejszą procedurą odpowiada Dyrekcja placówki.
 5. „Procedura postępowania na wypadek zakażenia COVID- 19 przez osoby przebywające/pracujące w Domu Wczasów Dziecięcych we Wroniawach’’ obowiązuje od 24.06.2020r. do czasu odwołania stanu epidemii przez organy nadrzędne.
 6. Zawsze, w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do właściwej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej w celu konsultacji lub uzyskania porady.