Witamy

Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów Szkół Podstawowych, Gimnzajów z terenów ekologicznie zagrożonych, środowisk miejskich i wiejskich, z deficytem zdrowotnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formie:brama wjazdowa

  • turnusów edukacyjnych
  • turnusów promujących zdrowie                  
  • turnusów integracyjnych
  • turnusów terapeutycznych
  • kolonii letnich
  • zimowisk

 

,, Niech ciało będzie zdrowe, a dusza spokojna”

                                 (Motto pracy pedagogów z DWDz. we Wroniawach)

Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty z Poznania