Witamy

Dom Wczasów Dziecięcych we Wroniawach jest placówką opiekuńczo – wychowawczą zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania dla uczniów Szkół Podstawowych z terenów ekologicznie zagrożonych, środowisk miejskich i wiejskich, z deficytem zdrowotnym, zagrożonych niedostosowaniem społecznym w formie turnusów:brama wjazdowa

⇒  edukacyjnych

⇒  promujących zdrowie

⇒  integracyjnych

⇒  terapeutycznych

⇒  kolonii letnich

⇒  zimowisk

 

,, Niech ciało będzie zdrowe, a dusza spokojna”

                                 (Motto pracy pedagogów z DWDz. we Wroniawach)

Organ prowadzący – Starostwo Powiatowe w Wolsztynie

Nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty z Poznania